Regulamin sklepu internetowego www.neauty.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady kupna oraz sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy https://www.neauty.pl/ , którego właścicielem jest firma:

Made Natural Agata Janiszewska
ul. Irlandzka 71a, 64-100 Leszno

NIP 6972164382
REGON 302518370

2. Sprzedaż w sklepie odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (dalej „Klient”), a sprzedającym http://www.neauty.pl/ (dalej „Sklep”).

3. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Klient Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz go akceptuje.

§ 2
Oferowane produkty

1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są kosmetyki mineralne (dalej „Produkty”), których producentem jest firma:

Made Natural Agata Janiszewska
ul. Irlandzka 71a, 64-100 Leszno
NIP 6972164382
REGON 302518370

2. Oferowane Produkty są zarejestrowane w portalu CPNP zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 oraz posiadają dokumentację oraz badania konieczne do wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu na terenie Unii Europejckiej.

§ 3
Zamówienie

1. Przed złożeniem pierwszego zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient dokonuje zamówienia na stronie internetowej Sklepu, poprzez wypełnienie następujących czynności:

3. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, Sklep potwierdza jego przyjęcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

4. W razie przedstawienia przez Klienta danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, Sklep podejmuje próbę skontaktowania się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną. W razie niemożliwości skontaktowania się z Klientem lub niemożności poprawienia błędów Sklep może anulować zamówienie, o czym Klient zostaje poinformowany. W razie zapłacenia przez Klienta ceny Sklep zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

5. Sprzedaż promocyjna obejmuje wybrane towary i obowiązuje w określonym przedziale czasu. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień, aż do wyczerpania się zapasów Produktu bądź też upłynięcia terminu promocji.

§ 4
Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia Sklep przystępuje do realizacji zamówienia (z zastrzeżeniem §3 pkt. 4). Następuje to:

2. Sklep zobowiązuje się do wysyłki towaru na adres wskazany przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przystąpienia do realizacji zamówienia.

§ 5
Płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

3. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w jednej z trzech form:

3. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego oraz płatności online Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia jego przyjęcia przez Sklep. W razie braku zapłaty lub zapłaty kwoty niekompletnej, Sklep może anulować zamówienie, o czym Klient zostaje poinformowany. W razie zapłacenia przez Klienta części ceny Sklep zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

§ 6
Dostawa

1. Wysyłkę towarów realizujemy na terenie Polski.

2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący, za wyjątkiem zamówień, dla których wartość zamówionych Produktów przekracza 150 zł.

4. Koszty przesyłki zależne są od dostawcy oraz sposobu płatności. Przedstawia to poniższa tabela.

przedpłata pobranie
Poczta Polska Kurier48 12,00 zł -
inPost Paczkomaty 11,50 zł -
inPost Kurier 13,00 zł 15,00 zł

5. Koszt wysyłki zamówień o wartośco powyżej 150 zł pokrywa Sklep. Darmowa wysyłka jest realizowana poprzez firmę inPost (paczkomat/kurier według wyboru Zamawiającego).

6. Darmowa wysyłka obejmuje jedynie zamówienia opłacone przelewem tradycyjnym lub poprzed platformę payU.

§ 7
Reklamacje

1. Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

2. W razie niezgodności Produktu z umową Klient powinien wysłać niezgodny z umową Produkt wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu. Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Produktem elementy dodatkowe. Klient zobowiązany jest także sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Produktu z umową oraz określić swoje oczekiwania wobec Sklepu i dołączyć pismo do przesyłki.

3. Ze względu na charakter oferowanych produktów podstawy reklamacji nie mogą stanowić różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (np. jasność koloru czy proporcje).

4. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania Klienta zostanie on poinformowany listownie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu przez Sklep.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek Produktów reklamowanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Gdy realizacja pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

7. W przypadku odrzucenia reklamacji Klienta, koszt odesłania towaru ponosi Klient.

8. Osobom fizycznym, które dokonały zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługują uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie. Jednocześnie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi, wynikająca z art. 556. § 1 Kodeksu cywilnego w stosunku do tychże Klientów jest wyłączona.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie Ustawą z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru, składając stosowne oświadczenie na adres e-mailowy Sklepu lub listownie na adres stacjononarny z dopiskiem "ZWROT".

2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a do przesyłki należy dołączyć dokument zakupu. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

4. Koszt dostarczenia oświadczenia i Produktu ponosi Klient.

5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki opatrzonej napisem „ZWROT” dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu dokonaną wpłatę na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym.

7. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim w związku z odstąpieniem od umowy. 

8. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

§ 9
Newsletter

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania newslettera Sklepu. Przez Newsletter należy rozumieć elektroniczne materiały informacyjne na temat oferty Sklepu oraz promocji.

2. Klient zamawiając prenumeratę newslettera wyraża równocześnie zgodę na jego dostarczanie na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera poprzez przesłanie na adres mailowy bądź stacjonarny Sklepu oświadczenia, że rezygnuje z prenumeraty newslettera.

§ 10
Ochrona danych osobowych

1. W zakresie ochrony danych osobych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

2. Administratorem danych osobowych jest firma Made Natural Agata Janiszewska.

3. Rejestrując się w Sklepie oraz dokonując zakupu, Klient dobrowolnie podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. 

5. Sklep zapewnia realizację obowiązujących uprawnień, w szczególności umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

§ 11
Własność intelektualna

1. Zawartość Sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

2. Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawarte należą do firmy Made Natural Agata Janiszewska.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, ikony, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Sklepu będącego jednocześnie producentem oferowanych produktów.

4. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu bez zgody jego administratora jest zabronione.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie, a informacja na temat jego zmiany pojawi się na stronie głównej Sklepu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ponadto, zarejestrowani Klienci zostaną o zmianie Regulaminu poinformowani drogą e-mailowa z takim samym okresem wyprzedzenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać drogą e-mailową bądź też listownie. 

4. Powyższy regulamin wchodzi w życie dnia 6 października 2014.


 
Chcę otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w sklepie w formie newslettera. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera z informacjami handlowymi. Administratorem danych osobowych jest Made Natural Agata Janiszewska (ul. Irlandzka 71a, 64-100 Leszno, NIP 69721643) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Test antybotowy:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe kody rabatowe, informacje o nowościach i promocjach!
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]